Συνέδρια

Μέλη της ομάδας έχουν συμμετάσχει στη οργάνωση αρκετών συνεδρίων στους τομείς της Αστροφυσικής Υψηλών Ενεργειών ή Υπερύθρου.

Εχουμε οργανώσει τα ακόλουθα συνέδρια και συναντήσεις εργασίας κάποια από τα οποία έχουν υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος FP7-REGPOT #206469. Το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις κατα τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών μπορούν να βρεθούν στους ακόλουθους συνδέσμους.

  • 2008 - Workshop on high-energy properties of AGN
  • 2008 - Workshop on "Challenges in Infrared Extragalactic Astrophysics I"
  • 2010 - Conference on "Challenges in Infrared Extragalactic Astrophysics II"
  • 2010 - Meeting on "High Energy View of Accreting Objects: AGN and X-ray Binaries"
  • 2013 - A Panchromatic View of Galaxy Evolution: 30 years after IRAS"
  • 2017 - The 13th Hellenic Astronomical Conference"